PRIVACYVERKLARING PEPSICO-KANDIDATEN

PepsiCo Europe (“PepsiCo”) respecteert de privacy van elke persoon die onze sites bezoekt of reageert op onze communicatie. Deze Privacyverklaring beschrijft de persoonsgegevens die PepsiCo verwerkt met betrekking tot al zijn sollicitanten en kandidaten voor een sollicitatiegesprek ("u" of "uw").

Het relevante bedrijf van de PepsiCo-groep dat reclame maakt voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bovendien kunnen deze groepsmaatschappijen, wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door bedrijven van de PepsiCo-groep voor hun eigen onafhankelijke doeleinden, ook verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens zijn.

Deze Privacyverklaring zal u adviseren wat u moet doen als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld of gedeeld wanneer u solliciteert naar een functie bij PepsiCo, wervingssites van PepsiCo bezoekt of reageert op onze werkgerelateerde advertenties en andere communicatie.

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen en u moet daarom regelmatig onze carrièrepagina bezoeken om er zeker van te zijn dat u de meest recente Privacyverklaring hebt gelezen.

Deze kennisgeving is niet van toepassing op PepsiCo-merkwebsites of andere websites die niet op rekrutering zijn gericht, die elk onder de voorwaarden van hun eigen privacyverklaring vallen.

Persoonsgegevens betreffen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is een levende natuurlijke persoon (in plaats van een rechtspersoon, zoals een bedrijf) die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens over uzelf die u aan PepsiCo verstrekt in het kader van het solliciteren naar een functie bij PepsiCo (de “Sollicitantgegevens”) worden gebruikt voor wervingsdoeleinden (zoals hieronder in meer detail beschreven) en de Sollicitantgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en eventuele toepasselijke wetgeving.

We kunnen verschillende soorten Sollicitantgegevens over u verzamelen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, waaronder:

 • Identiteitsinformatie: zoals naam, geslacht, burgerlijke staat, persoonlijke e-mail, functietitel, nationaliteit, paspoortnummer en visuminformatie, woonadres, telefoonnummers en vorig woonadres en gesproken talen
 • Wervingsgegevens: zoals opleiding en training, kwalificaties, rijbewijsnummer, cv en sollicitatie, sollicitatie- en beoordelingsgegevens, arbeidsverleden, eerdere sollicitatiegeschiedenis voor eerdere PepsiCo-functies, aantekeningen van de wervingsgesprekspartner
 • Achtergrondgegevens: zoals referenties, doorlichtings- en verificatiegegevens, informatie die wordt weergegeven op LinkedIn en andere sociale media of openbare forums; en
 • Feedback-informatie: zoals uw feedback en meningen (bijv. enquêtes) over het wervingsproces

In bepaalde omstandigheden kunnen we persoonsgegevens van derden verwerken, zoals referenties. De persoonsgegevens met betrekking tot derden die u aan ons verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden van uw sollicitatie. Voordat u gegevens met betrekking tot derden aan ons verstrekt, moet u ervoor zorgen dat u dit mag doen en hen de informatie in deze Privacyverklaring verstrekken.

PepsiCo verzamelt en registreert uw Sollicitantgegevens uit verschillende bronnen, maar voornamelijk rechtstreeks van u. U zult deze informatie meestal rechtstreeks verstrekken aan de contactpersoon van PepsiCo Human Resources (HR) Talent Acquisition (TA), of op andere wijze verstrekken tijdens het sollicitatie- en wervingsproces.

Bovendien kan PepsiCo uw antwoorden op enquêtes over kandidaatervaringen verzamelen. Uw beslissing om deel te nemen (of omgekeerd niet deel te nemen) aan deze enquêtes is geheel vrijwillig en heeft geen invloed op uw sollicitatie.

Daarnaast wordt er meer informatie over u gegenereerd door interne bronnen. Dit kan bestaan uit beoordelingsresultaten en sollicitatiefeedback. Dit omvat materiaal dat is gemaakt door de relevante TA-specialist, personen die het sollicitatiegesprek voeren en de wervingsmanager. U kunt ook naar ons worden doorverwezen door een bestaande werknemer of partner van PepsiCo.

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verkrijgen van bedrijven van de PepsiCo-groep of van derden. Dit kan ook het geval zijn wanneer uw sollicitatie via een wervingsbureau of via een contactpersoon van PepsiCo verloopt. We kunnen informatie ontvangen van andere consultants en sommige informatie kan worden verzameld uit openbaar beschikbare bronnen.

We kunnen ook bepaalde informatie verkrijgen van andere derden, bijvoorbeeld referenties van een vorige werkgever, belastingdienst, uitkeringsverstrekkers, of in beperkte gevallen, wanneer we een derde partij in dienst nemen om een antecedentenonderzoek uit te voeren (waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving).

Uw Sollicitantgegevens worden verzameld en verwerkt voor verschillende zakelijke doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw Sollicitantgegevens verzamelen en verwerken voor verschillende doeleinden, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Sollicitantgegevens kunnen af en toe worden gebruikt voor doeleinden die niet door u worden verwacht wanneer de omstandigheden dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons verplicht om uw Sollicitantgegevens te verwerken op basis van een specifieke wettelijke rechtvaardiging, verwerken we uw Sollicitantgegevens op basis van een van de volgende grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die PepsiCo nastreeft, behalve wanneer dergelijke belangen moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan PepsiCo is onderworpen; of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.

We kunnen uw Sollicitantgegevens soms verwerken voor de legitieme belangen die door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

We verwerken uw Sollicitantgegevens voor de volgende doeleinden en voor compatibele doeleinden:

 1. Werving en selectie- Deze verwerking is noodzakelijk om stappen te ondernemen op uw verzoek om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de legitieme belangen die PepsiCo nastreeft.
 2. Passende doorlichting met inbegrip van, waar relevant en passend, kredietcontroles, verificatie van het recht om te werken, identiteitsfraudecontroles, controles ten aanzien van een strafblad (indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving), relevant arbeidsverleden, relevante wettelijke status en beroepskwalificaties- deze verwerking is noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan PepsiCo is onderworpen. Deze verwerking is ook noodzakelijk voor de legitieme belangen die PepsiCo nastreeft.
 3. Het verbeteren van bedrijfsprocessen, inclusief het beoordelen van onze wervingsprocessen en hulpmiddelen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die PepsiCo nastreeft.
 4. Wervingsplanning, met inbegrip van het gebruik van de Sollicitantgegevens om profielen aan te maken (“Profielen van Sollicitanten”) die binnen de PepsiCo Talent Community moeten worden opgenomen om PepsiCo in staat te stellen u te overwegen voor geschikte functies die in de toekomst beschikbaar komen- deze verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door PepsiCo worden nagestreefd, maar vindt alleen plaats wanneer u toestemming blijft geven voor het ontvangen van dergelijke kennisgevingen.

PepsiCo is van mening dat het een legitiem belang heeft in:

 • een volledige beoordeling van sollicitaties om ervoor te zorgen dat alleen geschikte en passende kandidaten worden beoordeeld en geselecteerd;
 • het in aanmerking nemen van alle geschikte kandidaten voor functies die beschikbaar kunnen komen; en
 • het verbeteren van bedrijfsprocessen en verhogen van efficiëntie.

U moet ervoor zorgen dat u geen persoonsgegevens opneemt in uw cv of ander materiaal dat u bij PepsiCo indient en dat u niet voor deze doeleinden wilt gebruiken. 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan PepsiCo ook een beperkte hoeveelheid Sollicitantgegevens verzamelen en verwerken die in speciale categorieën vallen, ook wel "gevoelige persoonsgegevens" genoemd. Deze term omvat informatie met betrekking tot zaken als raciale of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, fysieke of mentale gezondheid (inclusief details van aanpassingen of aanpassingen), bepaalde zwangerschaps-/adoptie-informatie, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, informatie over seksueel leven, biometrische gegevens en/of genetische gegevens.

Als onderdeel van het wervingsproces kunnen we de volgende speciale categorieën Sollicitantgegevens verwerken:

 • Invaliditeit (om de nodige aanpassingen te maken voor sollicitatiegesprekken wanneer daarom wordt gevraagd);
 • Ras en etniciteit als onderdeel van onze toewijding aan een volledig inclusieve en diverse werkplek; Deze worden alleen gebruikt in geaggregeerde outputs.
 • Biometrische gegevens met het oog op identiteitsverificatie/'Recht om te werken';
 • Informatie over een strafblad.

De gevoelige of speciale categorieën Sollicitantgegevens die door PepsiCo kunnen worden verwerkt, worden uiteengezet in deze Privacyverklaring. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons verplicht om dergelijke speciale categorieën Sollicitantgegevens te verwerken op basis van een specifieke wettelijke rechtvaardiging, doen we dit op basis van een van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten van u of PepsiCo op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid en sociale bescherming, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

In het bijzonder verwerken we speciale categorieën van sollicitantengegevens om diversiteitsmonitoring uit te voeren (op een geaggregeerd niveau), aanpassingen voor u aan te brengen tijdens het wervingsproces en om te voldoen aan onze verplichtingen onder verschillende arbeidswetten.

PepsiCo zal uw toestemming vragen voor bepaalde verwerking die niet op andere wijze gerechtvaardigd is op grond van een van de bovenstaande grondslagen. Indien voor de verwerking in kwestie toestemming vereist is, zal u afzonderlijk om toestemming worden verzocht om ervoor te zorgen dat deze vrijelijk, geïnformeerd en uitdrukkelijk wordt gegeven. Informatie met betrekking tot een dergelijke verwerking wordt aan u verstrekt op het moment dat toestemming wordt gevraagd, samen met eventuele gevolgen van het niet verstrekken van een dergelijke toestemming. U moet zich ervan bewust zijn dat het geen voorwaarde of vereiste is van uw sollicitatie om in te stemmen met een verzoek om toestemming van PepsiCo.  

Binnen PepsiCo kunnen uw persoonsgegevens worden ingezien door of intern worden bekendgemaakt op een need-to-know-basis aan:

 • lokale, regionale en wereldwijde HR, inclusief managers en teamleden.
 • lokaal, regionaal en uitvoerend management dat verantwoordelijk is voor het beheer of de besluitvorming in verband met de desbetreffende aanwerving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, personeel van de afdeling en geografie waarvoor u hebt gesolliciteerd).
 • lokale en regionale ondersteuningsdiensten (zoals reisboekingen en andere ondersteuningsdiensten) en persoonlijke assistenten.
 • systeembeheerders; en
 • waar nodig voor het uitvoeren van specifieke taken of systeemonderhoud aan personeel in PepsiCo-teams zoals de afdeling Finance en IT en het Global HR-informatiesysteemondersteuningsteam.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met bepaalde onderling verbonden systemen. Dit omvat het delen van gegevens met externe partners voor online testdoeleinden van sollicitanten. Gegevens in dergelijke systemen kunnen toegankelijk zijn voor leveranciers van die systemen, hun gelieerde ondernemingen en onderopdrachtnemers, zoals hun online ondersteunings- en onderhoudsteams.

PepsiCo, zijn onderopdrachtnemers of agenten kunnen uw Sollicitantgegevens verwerken op basis van deze Privacyverklaring. Dit kan gaan om geautoriseerde medewerkers van PepsiCo, IT-ondersteuning en iCIMS-ondersteuning (de door PepsiCo aangewezen contractant die het wervingsplatform van PepsiCo runt). Vanwege de omvang en complexiteit van de activiteiten van PepsiCo is het niet mogelijk om in deze Privacyverklaring elke ontvanger van gegevens te noemen. PepsiCo verwacht van deze derden dat zij de aan hen verstrekte gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en passende contractuele bepalingen inzake gegevensbescherming, onder meer met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens.

Soms kan PepsiCo worden verplicht om Sollicitantgegevens over te dragen aan geselecteerde externe derden die zijn gecontracteerd om namens PepsiCo bepaalde werkgerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden zullen de gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies van PepsiCo, of beslissingen nemen met betrekking tot de gegevens als onderdeel van de levering van hun diensten. In beide gevallen zal PepsiCo betrouwbare leveranciers selecteren die zich contractueel of via andere wettelijk bindende en toegestane middelen verbinden tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. Dergelijke geselecteerde derden hebben toegang tot Sollicitantgegevens, uitsluitend voor het uitvoeren van de diensten die zijn gespecificeerd in hun toepasselijke servicecontract met PepsiCo.

PepsiCo kan worden verplicht om bepaalde Sollicitantgegevens bekend te maken aan andere derden, inclusief maar niet beperkt tot overheidsinstanties, (1) bij wet (bijv. aan belasting- en sociale zekerheidsautoriteiten); (2) om de wettelijke rechten van PepsiCo te beschermen; (3) in een noodgeval waar de gezondheid of veiligheid van een Sollicitant of Sollicitantgegevens in gevaar wordt gebracht; of, (4) voor enig ander doel dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

De persoonsgegevens die u aan PepsiCo verstrekt, kunnen voor wervingsdoeleinden worden gedeeld met een of meer PepsiCo-bedrijven over de hele wereld, die elk een onafhankelijke rechtspersoon zijn en optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de persoonsgegevens toegankelijk kunnen zijn voor PepsiCo-bedrijven buiten het land waar u zich bevindt. In sommige gevallen zullen de lokale wetten inzake gegevensbescherming niet noodzakelijkerwijs zo sterk zijn als in het land waarin u zich bevindt. PepsiCo zal er echter voor zorgen dat als gegevens worden overgedragen buiten het land waar u woont, deze nog steeds worden behandeld in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft PepsiCo ervoor gezorgd dat alle overdrachten naar dienstverleners of andere aan PepsiCo gelieerde bedrijven buiten de EER (Europese Economische Ruimte) of het VK (Verenigd Koninkrijk), (of andere landen die door de Europese Commissie of andere toezichthoudende autoriteit zijn beoordeeld als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden) worden uitgevoerd onder de voorwaarden van standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, of een andere toezichthoudende autoriteit met jurisdictie over de relevante gegevensexporteur. U kunt een kopie verkrijgen van alle geldende standaardcontractbepalingen die betrekking hebben op de overdracht van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met het PepsiCo Europe Privacy Office op europe.privacy@pepsico.com (houd er rekening mee dat sommige gegevens om vertrouwelijkheidsredenen kunnen worden bewerkt).

PepsiCo streeft ernaar om ervoor te zorgen dat irrelevante of buitensporige gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, worden verwijderd of anoniem worden gemaakt. Sommige Sollicitantgegevens kunnen echter gedurende verschillende perioden worden bewaard om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en om andere legitieme zakelijke redenen.

Het is het beleid van PepsiCo om uw sollicitatie- en profielgegevens te bewaren gedurende een periode van 2 jaar na de sollicitatie, of (onderhevig aan enkele uitzonderingen) totdat u besluit om uw persoonsgegevens te verwijderen (zie ‘Uw rechten’); afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

PepsiCo gebruikt verschillende technische en organisatorische methoden om uw Sollicitantgegevens te beveiligen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. PepsiCo zet zich in voor het beschermen van de veiligheid van de Sollicitantgegevens die u met ons deelt. Ter ondersteuning van deze toezegging hebben we passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsniveau te garanderen dat geschikt is voor het risico.

U kunt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming recht hebben op de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 1. Informatie en toegang: U heeft het recht op bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door PepsiCo en op toegang tot die gegevens (behoudens uitzonderingen).
 2. Rectificatie: Als uw persoonsgegevens veranderen, raden we u aan om ons op de hoogte te stellen van de wijziging. U heeft het recht om te eisen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 3. Wissen: U heeft het recht om te eisen dat uw gegevens in bepaalde omstandigheden worden gewist, ook wanneer het voor ons niet langer nodig is om deze gegevens te verwerken met betrekking tot de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld of verwerkt, of als we deze gegevens hebben verwerkt op basis van uw toestemming en u deze toestemming sindsdien heeft ingetrokken.
 4. Gegevensportabiliteit: Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, of wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van onze verplichtingen onder een contract met u, heeft u mogelijk het recht om de gegevens aan u of een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, waar dit technisch haalbaar is.
 5. Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking: Wanneer PepsiCo zich beroept op de rechtsgrond van gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, en PepsiCo moet een dergelijke verwerking stoppen, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer PepsiCo de gegevens moet verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer PepsiCo zich baseert op gerechtvaardigd belang als basis voor verwerking, zijn we van mening dat we dergelijke dwingende legitieme gronden kunnen aantonen, maar we zullen elk geval op individuele basis in overweging nemen.
 6. Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door PepsiCo te beperken terwijl uw verzoek om gegevenscorrectie of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens wordt overwogen, als we uw gegevens niet langer hoeven te verwerken, maar u die gegevens nodig heeft in verband met een rechtsvordering, of als onze verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat we de gegevens wissen. Als dit recht van toepassing is, blijven we uw gegevens opslaan, maar zullen we deze alleen verder verwerken met uw toestemming, voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, om de rechten van een andere persoon te beschermen, of om redenen van belangrijk algemeen belang.
 7. Recht om toestemming in te trekken: Voor zover PepsiCo vertrouwt op uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.
 8. Klacht: U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name die in uw woonlidstaat, indien van toepassing.

U kunt een verzoek indienen om een van de hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen door deze link te gebruiken, of u gebruikmaken van de mogelijkheid Verzoek van betrokkene op de carrièrewebsite gebruiken.

Wanneer u een van onze websites of advertenties bekijkt, kunnen we bepaalde informatie op uw computer opslaan. Deze informatie kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een "Cookie" of vergelijkbaar bestand dat uw gebruikerservaring kan verbeteren, of kan helpen bij het doorgaan met een eerder opgeslagen toepassing.

PepsiCo zal u op de hoogte stellen van dergelijke cookies in de vorm van een pop-upbanner waar u vervolgens in staat bent om uw cookievoorkeuren in te stemmen, te weigeren of in te stellen.

PepsiCo zal ervoor zorgen dat de voorwaarden van deze Privacyverklaring worden nageleefd en dat alle personen die toegang hebben tot Sollicitantgegevens de voorwaarden van deze Privacyverklaring naleven. Als u op enig moment vragen hebt over uw persoonsgegevens of deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van PepsiCo Europe op: dpo-europe@pepsico.com